UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển ven bờ

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An
Theo công báo số 47 + 48 ngày 1/12/2011, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển ven bờ của tỉnh.
Đây là một phần của sản phẩm tư vấn hoạt động "Xây dựng bản đồ phân chia ranh giới vùng nước ven bờ cho các xã ven biển tỉnh Nghệ An" (Mã số hoạt động: FSPS-Nghean/SCAFI/2011/3.8.14) do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) làm đơn vị tư vấn.
 
Click vào đây để đọc toàn văn nội dung văn bản

Phân loại tin: