TOR_Consultants to provide technical support on PPP & SRP_VN

                                                                                         
 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LÚA THEO TIÊU CHUẨN SRP ĐỂ XUẤT KHẨU  ĐI CHÂU ÂU GIỮA CÔNG TY GENTRACO VÀ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ THOẠI GIANG

 

I.THÔNG TIN CHUNG

RECERD
 
Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là Tổ chức Khoa học Công nghệ ngoài nhà nước thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trung tâm đã thực hiện thành công trên 10 dự án, chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới.
 
GRAISEA 2
 
Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam (GRAISEA 2)” được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) nhằm tạo ra những thay đổi tích cực về mặt sinh kế cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở cấp quốc gia và khu vực, nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế thông qua thúc đẩy các bên liên quan thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm. Dự án thúc đẩy các phương thức sản xuất, kinh doanh bền vững của người nông dân (ví dụ sản xuất lúa gạo theo hướng tiêu chuẩn SRP), nâng cao hiệu quả mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, cải thiện khung pháp lý để tối đa hóa sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, công bằng.
 
Gentraco là doanh nghiệp đang hành động tích cực để gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân, tăng cường đầu tư tác động xã hội của mình nhằm cải thiện nguồn cung lúa gạo chất lượng và bền vững. Dự án đánh giá cao tính chủ động của doanh nghiệp và xem đây là những cơ hội tốt để Oxfam thực hiện vai trò cầu nối, điều phối phát triển các mô hình sản xuất lúa bền vững.  
 
Dự án GRAISEA 2 sẽ hỗ trợ liên kết giữa công ty Gentraco và HTX Thạnh Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang trong việc sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP và của châu Âu về an toàn thực phẩm.
 
Hoạt động hỗ trợ có mục tiêu là Xây dựng mô hình liên kết bền vững giữa công ty GENTRACO và hộ nông dân tại xã Thạnh Giang trong sản xuất, tiêu thụ lúa theo tiêu chuẩn SRP để xuất khẩu đi Châu Âu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, tăng thu nhập cho hộ nông dân, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò của phụ nữ, các kiến thức về biến đổi khí hậu.
 
Trong khi áp dụng SRP sẽ đảm bảo tính bền vững trong hoạt động sản xuất lúa gạo, đảm bảo chất lượng hạt gạo đầu ra đạt yêu cầu ở nhiều thị trường quốc tế.
 
Vì vậy, RECERD cần tuyển dụng nhóm tư vấn có đủ năng lực và uy tín để hỗ trợ RECERD triển khai thành công mô hình sản xuất lúa gạo SRP, đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết bền vững giữa công ty Gentraco và hộ nông dân tại xã Thạnh Giang trong sản xuất, tiêu thụ lúa theo tiêu chuẩn SRP để xuất khẩu đi Châu Âu tại tỉnh An Giang.
 

      II. MỤC TIÊU

Tư vấn kỹ thuật hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết bền vững giữa công ty Gentraco và hộ nông dân tại xã Thoại Giang trong sản xuất, tiêu thụ lúa theo tiêu chuẩn SRP để xuất khẩu đi Châu Âu.
 
Để đạt được mục tiêu chung này, nhóm tư vấn cần đạt các mục tiêu cụ thể sau:
 
1.      Củng cố tổ chức, quản trị, nâng cao năng lực của HTX Thạnh Giang nhằm giúp HTX thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và liên kết với doanh nghiệp.
 
2.      Hỗ trợ, tư vấn xây dựng liên kết bền vững giữa Công ty GENTRACO và hộ nông dân của HTX Thạnh Giang tại xã Thoại Giang trong sản xuất lúa theo SRP và đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Châu Âu trong vụ Thu Đông 2019 với khoảng 40 hộ và diện tích lúa gieo cấy là 110 ha.
 
3.      Tư vấn, hỗ trợ hộ nông dân của HTX Thạnh Giang sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của châu Âu.
 

     III. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN

 
Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra ở trên, nhóm tư vấn cần thực hiện các công việc cụ thể sau:
 
Tư vấn, hỗ trợ củng cố quản trị và nâng cao năng lực cho HTX Thạnh Giang
 
+      Tư vấn, hỗ trợ HTX xây dựng quy chế quản trị HTX, bao gồm các nội dung về vai trò của HĐQT, BGĐ HTX, quản trị tài chính, quản trị hành chính, huy động vốn, phân chia lợi nhuận, kết nạp thành viên,…
 
+      Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện điều lệ HTX.
 
+      Tư vấn, hỗ trợ HTX triển khai thực hiện hoạt động quản lý tài chính, củng cố hệ thống sổ sách theo dõi, nhất là sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; hướng dẫn cán bộ quản lý HTX thực hiện.
 
+      Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX và thành viên về quản trị HTX và chính sách nhà nước về HTX nhằm nâng cao kỹ năng quản lý của cán bộ quản lý HTX và tăng trách nhiệm, vai trò của thành viên với HTX.
 
-  Tư vấn, hỗ trợ liên kết giữa Gentraco và HTX Thạnh Giang 
 
+      Tư vấn, hỗ trợ xây dựng tài liệu về Bộ quy tắc ứng xử trong liên kết chuỗi giá trị. Bộ quy tắc đưa ra quy trình liên kết, vai trò trách nhiệm của các bên tham gia trong liên kết.
 
+      Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hợp đồng, ký kết hợp đồng giữa Gentraco và HTX/thành viên HTX.
 
+      Tư vấn, hỗ trợ HTX, Gentraco trong quá trình thực hiện liên kết
 
-  Hỗ trợ sản xuất lúa theo SRP
 
+      Tập huấn cho nông dân về SRP
 
+      Tập huấn cho hộ nông dân về quy trình sản xuất lúa (áp dụng thuốc BVTV an toàn, không dư lượng theo yêu cầu xuất khẩu của Cty liên kết Gentraco)
 
+      Hỗ trợ, giám sát thực hiện sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP
 
Các công việc trên sẽ cần được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
 

   IV. SẢN PHẨM ĐẦU RA

 
Nhóm tư vấn cần đạt được các sản phẩm đầu ra sau:
 
1)     01 lớp Tập huấn cho cán bộ quản lý HTX về kỹ năng quản trị, xây dựng PA SXKD, huy động vốn, liên kết chuỗi,.. (Cán bộ quản lý HTX, cán bộ UBND xã; 2 ngày * 20 người)
 
2)     01 lớp Tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi tài sản, bán hàng tồn kho (cán bộ quản lý HTX, thủ quỹ, kế toán, 1 ngày)
 
3)     02 lớp Tập huấn cho 115 thành viên HTX về quy định nhà nước về HTX (kiểu mới), bản chất của HTX, vai trò trách nhiệm của Ban quản lý HTX, của thành viên HTX,.. (2 lớp x 2 ngày/lớp)
 
4)     01 hợp đồng giữa Gentraco và HTX/thành viên HTX
 
5)     01 Bộ quy tắc ứng xử trong liên kết chuỗi giá trị
 
6)     01 tài liệu tập huấn về SRP hoàn thiện
 
7)     01 quy trình sản xuất lúa Vụ Thu Đông 2019 ở An Giang theo tiêu chuẩn SRP và đáp ứng tiêu chuẩn EU về an toàn thực phẩm.
 
8)     01 mẫu sổ nhật ký đồng ruộng theo quy trình sản xuất SRP
 
9)     01 lớp Tập huấn cho hộ nông dân về tiêu chuẩn SRP (40 hộ)
 
10)   02 lớpTập huấn cho hộ nông dân về quy trình sản xuất lúa (120 hộ)
 
11)   01 mô hình thí điểm SRP được xây dựng tại xã Thạnh Giang (phối hợp cùng CC BTVTV An Giang và Công ty Gentraco). Kết quả test mẫu lúa không dư lượng một số thuốc BVTV quy định;
 

     V. YÊU CẦU VỚI NHÓM TƯ VẤN

 
Nhóm tư vấn cần đạt được các tiêu chí sau đây:
 
·        Có hiểu biết sâu rộng và thực tiễn về bối cảnh văn hoá – kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, tình hình và văn hoá sản xuất lúa gạo, các vấn đề về chuỗi giá trị lúa gạo tại tỉnh An Giang;
 
·        Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về SRP, chuỗi giá trị bền vững và PPP;
 
·        Có khả năng và uy tín để điều phối sự tham gia của các bên liên quan (các cơ quan địa phương, doanh nghiệp, nông dân) vào các hoạt động thúc đẩy SRP và PPP;
 
·        Có uy tín và tiếng nói với nhà hoạch định chính sách tại địa phương trong các lĩnh vực về nông nghiệp, sản xuất lúa gạo, chuỗi giá trị;
 
·        Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ và có hiểu biết về cách tiếp cận của Oxfam trong các dự án phát triển là một lợi thế;
 
·        Cam kết và chuyên nghiệp trong việc đảm bảo tiến độ công việc;
 
·        Có khả năng giao tiếp hiệu quả đặc biệt là khi làm việc với cộng đồng;
 
·        Kỹ năng viết báo cáo và Microsoft word.
 

VI. ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

 
Đề xuất dự án bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (file mềm hoặc bản in) cần được gửi về Ban Quản lý Dự Án GRAISEA 2 của RECERD  trước 5.pm ngày 8 tháng 7 năm 2019 theo địa chỉ:
 
Trung Tâm Nghiên cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn
 
Văn phòng phía Nam: E55, Đường số 2, KDC Hưng Phú, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
 
Điên thoại: +84 292 3846 840        Fax: +84 292 3846 840  
 
1.     Bà  Phạm Thị Bé Tư
 Chức vụ: Điều phối viên dự án GRAISEA 2 (Chuỗi lúa)
        Email: tupb.recerd@gmail.com
        Di động: +84 939 640 186
 
2.     Ông  Trần Minh Tài
       Chức vụ: Cán bộ dự án GRAISEA 2 (Chuỗi lúa)
                      Email: taitm.recerd@gmail.com
       Di động: +84 939 865 972
 
Đề xuất bao gồm:
 
·        Sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm làm việc liên quan của nhóm tư vấn
 
·        Đề xuất kỹ thuật, Kế hoạch triển khai hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu nói trên trong thời gian quy định
 
·        Bảng ngân sách chi tiết
 
 
Ghi chú: Chỉ những hồ sơ tiềm năng nhất mới được liên hệ.  
 

Phân loại tin: