RECERD hỗ trợ xây dựng Quy phạm thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) cho tôm và cá tra

09/07/2011 
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn quốc tế làm bối rối các nhà sản xuất và chế biến thủy sản trong nước, Tổng cục thủy sản đã đẩy mạnh việc xây dựng VietGAP dưới sự hỗ trợ về tài chính của  Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID).
Cùng với ICAFIS, RECERD là một trong số các đơn vị tư vấn được chọn để hỗ trợ Tổng cục trong xây dựng VietGAP cho tôm nước lợ và cá tra-hai nhóm ngành hàng thủy sản nuôi quan trọng nhất của Việt Nam.
VietGAP được xây dựng nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động nuôi thủy sản Việt Nam theo hướng bền vững, trên nguyên tắc hài hòa với Bộ Quy tắc ứng xử về Nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm của FAO và các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, GAA, ASC.
 
Nội dung mà RECERD hỗ trợ bao gồm: hợp tác với Tổ công tác của Tổng cục  Thủy sản xây dựng VietGAP, xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện và Checkist kiểm tra. Trước đó, một khóa tập huấn TOT về VietGAP dành cho các cán bộ Tổng cục thủy sản cũng được RECERD hỗ trợ giảng dạy đồng thời một Hội thảo tham vẫn lấy ý kiến đa bên gồm các sở ban ngành, doanh nghiệp và cộng đồng người nuôi thủy sản cũng được tổ chức tại Hà Nội.
 
Sau khi VietGAP hoàn thành, MCD sẽ là đơn vị thí điểm mô hình với 12 ao nuôi tôm và cá tra ở 3 tỉnh Hải Phòng, Bạc Liêu và Đồng Tháp. Trung tâm Khuyến Nông khuyến Ngư quốc gia và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền và nâng cao năng lực trong việc thực hiện VietGAP.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Tưởng Phi Lai; email: lai.recerd@gmail.com.
 
Tưởng Phi Lai
 
 

Phân loại tin: