(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC HTX VÙNG LÚA TÔM AN MINH VÀ CÔNG TY BỒ ĐỀ

 
Thực trạng: trong mô hình lúa tôm thuộc vùng dự án Graisea 2.0, cây lúa đã được đầu tư bài bản, chứng nhận hữu cơ, có đầu ra tiêu thụ ổn đinh, tuy nhiên con tôm thì chưa có các liên kết tiêu thụ bền vững, canh tác manh mún, giá trị con tôm vùng quảng canh chưa được định vị chính xác.
 
 
Ngày 17/7/2020 RECERD cùng với phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện An Minh thúc đẩy buổi đối thoại xây dựng dựng kế hoạch liên kết sản xuất – tiêu thụ cây lúa và con tôm cho các nhóm sản xuất vùng tôm lúa An Minh.
Tham dự buổi đối thoại, có sự tham dự của:
  • Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện An Minh
  • Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Kiên Giang
  • Tập Đoàn Bồ Đề
  • Ban quản lý dự án Graisea 2.0
  • Các tổ nhóm: HTX Thuận Phát, Thạnh An
Ý kiến của Anh Khanh – trưởng phòng phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn An Minh “Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho huyện An Minh duy trì mô hình tôm lúa, mô hình tôm lúa An Minh có diện tích lớn nhất tỉnh, 20.000 ha lúa tôm, có thể canh tác các giống lúa chất lượng cao, đây là 1 điểm thuận lợi, kế hoạch 2020 – 2025 đạt chứng nhận tôm hữu cơ trong mô hình tôm lúa, xây dựng thương hiệu tôm hữu cơ, ngoài ra, người dân an minh có kinh nghiệm trong sản xuất hữu cơ thuận lợi cho thực hiện qui trình hữu cơ trên tôm sau này, bước đầu có thể chuyển dần từ hướng hữu cơ sang hữu cơ, tháng 9, 10 phải bắt đầu triển khai cho cây lúa nên cần xem xét để xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất”