GRAISEA 2 - TRIỂN KHAI QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT TIÊU THỤ THUỘC HTX VINH LỢI

 

 

TRIỂN KHAI QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT TIÊU THỤ THUỘC HTX NÔNG NGHIỆP VINH LỢI

Thời gian: ngày 30 tháng 9 năm 2022
Địa điểm: Resort Thành Đạt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Thành phần tham dự:
- Đại diện Oxfam Việt Nam;
- RECERD;
- Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Sóc Trăng;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Trị;
- Đại diện Thành viên ban chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi;
- Công ty TNHH MTV Lương thực Hồng Tân;
- HTX Nông nghiệp Vinh Lợi.
 
Quỹ dự phòng rủi ro biến đổi khí hậu và các vấn đề liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa HTX Vinh Lợi và các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ trong chuỗi giá trị lúa gạo là sáng kiến đa bên được hình thành bởi các bên triển khai dự án GRAISEA 2 tại Sóc Trăng.
 
Nhằm mục tiêu xây dựng một hình thí điểm về Quỹ Dự phòng rủi ro biến đổi khí hậu và các vấn đề liên kết sản xuất giữa Công ty Hồng Tân và HTX Nông nghiệp Vinh Lợi hoàn thiện và đi vào vận hành hiệu quả. Ngày 30/9/2022, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn phối hợp với VCCI Thành phố Hồ Chí Minh phối họp tổ chức sự kiện Triển khai Quỹ Dự phòng rủi ro biến đổi khí hậu và các vấn đề liên kết sản xuất thuộc HTX Nông nghiệp Vinh Lợi.
 
Qua đó, Công ty TNHH MTV Lương thực Hồng Tân và HTX Nông nghiệp Vinh Lợi sẽ thống nhất hợp tác cùng nhau để hỗ trợ xây dựng phát triển liên kết sản xuất, tiêu thu lúa gạo. Sử dụng nguồn Quỹ được hỗ trợ từ Dự án GRAISEA 2 với kinh phí ban đầu từ RECERD là 30.000.000 đ (ba mươi triệu đồng) và VCCI là 100.000.000 đ (một trăm triệu đồng) nhằm chia sẻ và hỗ trợ nhau khi xảy ra các điều kiện bất lợi như thiên tai, dịch bệnh dẫn đến mất mùa gây ảnh hưởng tiêu cực đến liên kết tiêu thụ giữa Doanh nghiệp và người nông dân.
 
Nhận được sự quan tâm từ chính quyền địa phương và các vị quản lý nhà nước, ban quản lý dự án GRAISEA 2 chuỗi lúa gạo đã cùng các bên trao đổi thảo luận để xây dựng hoàn thiện qui chế vận hành, thành lập ban điều hành, ban kiểm soát nhằm đảm bảo sử dụng nguồn Quỹ sao cho thích hợp và phát triển nguồn quỹ ngày một lớn mạnh. 
 
 
 
 
HTX Nông nghiệp Vinh Lợi là đơn vị trực tiếp sẽ nhận nguồn hỗ trợ và có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn quỹ theo đúng với tinh thần Qui chế đã được các bên thống nhất, vận hành hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực trước tình hình biến đổi khí hậu gây ảnh huởng tiêu cực đến sản xuất cũng như đời sống của người nông dân.
 
                                                                                                                                               THANH QUÍ - RECERD
 

Phân loại tin: