Danh sách 62 nhà nông xuất sắc được nhận danh hiệu “Nông dân xuất sắc 2013”

Đây là những ND có nhiều nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh; có những sáng tạo, giải pháp KHKT; đóng góp để xây dựng NTM; bảo vệ an ninh quốc phòng
Danh sách 62 Nông dân xuất sắc năm 2013:

 

 

 

 

Phân loại tin: