VAI TRÒ CỦA VẠN CHÀI QUẢN LÝ NGHỀ CÁ TRUYỂN THỐNG ĐỀ XUẤT HƯỚNG LỒNG GHÉP NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VẠN TRÀI TRONG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ VEN BỜ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM

 
Bài viết trình bày những giá trị của Vạn chài cũng như vai trò của họ trong quản lý nghề cá nhỏ ven bờ ở Việt Nam trước đây-có thể coi là những hình thức đồng quản lý (giữa nhà nước và cộng đồng ngư dân) đầu tiên ở Việt Nam. Đồng thời, thảo luận những điểm giống và khác nhau, ưu và nhược điểm, khó khăn và thuận lợi  giữa 2 hình thức quản lý của Vạn chài truyền thống-sản phẩm do người Việt Nam sáng tạo ra và đã thích ứng lâu dài; và hệ thống quản lý dựa trên tiếp cận Đồng quản lý nghề cá hiện nay-du nhập dựa trên giới thiệu của phương Tây thông qua các Nhà tài trợ. Các phân tích, so sánh dựa trên các giác độ về quản lý ngư dân, quản lý nguồn lợi, tổ chức sản xuất, tính liên kết cộng đồng v.v..Từ đó, đề xuất giải pháp giải lồng ghép những tinh hoa của Vạn chài trong hệ thống quản lý nghề cá nhỏ trong bối cảnh hiện nay: bối cảnh của hội nhập; áp lực dân số tăng, khoa học kỹ thuật mới v.v..đóng góp cho sự phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Link download: