BÁO CÁO SƠ ĐỒ THỊ TRƯỜNG CÓ YẾU TỐ GIỚI

 
Đây là đánh giá sau khi đã tiến hành một số đánh giá tổ nhóm nông dân, doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh như năng lực tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo, vai trò về giới, các quan niệm xã hội của người nông dân sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ ở một số địa phương trong 3 tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang nhằm thiết kế dự án Graisea 2 trong 3 năm và thực hiện dự án giai đoạn thử nghiệm (Inception phase). Đánh giá được thực hiện nhằm xác định các tác nhân chính và mối quan hệ trong chuỗi giá trị, vị trí của người phụ nữ đang ở đâu trong chuỗi, các trỡ ngại và cơ hội của người nông dân sản xuất qui mô nhỏ đặc biệt là phụ nữ khi tham gia vào chuỗi giá trị và cung cấp các thông tin để thiết kế chương trình dự án.
 

Link download: