TÔNG QUAN MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ Ở VIỆT NAM

 

QLDVCĐ/ĐQL nguồn lợi ven biển nói chung đã và đang được triển khai ở Việt Nam gần 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, nó còn nhiều tồn tại, vướng mắt trong quá trình triển khai, chưa có nền tảng vững chắc về pháp lý, tài chính, tổ chức để phát triển một cách hiệu quả và bền vững. Bài viết này sẽ đem đến một cái nhìn tổng quan về thực trạng của ngành thủy sản Việt Nam hiện nay; Những những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện của các hoạt động đồng quản lý nghề cá đã và đang triển khai trong cả nước. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm và các kiến nghị trong thời gian đến nhằm phát triển hương thức đồng quản lý nghề cá một cách hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, giảm chi phí quản lý của nhà nước, bảo vệ nguồn lợi cho thế hệ mai sau, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

 

 

Link download: