RECERD tham gia trong dự án GRAISEA 2: Nâng cao hiệu quả sản xuất vùng tôm - lúa - THVL 1