Lò Văn Chỉnh với dự án Phát triển cây Chít trên vùng cao