Sách

Tài liệu “Truyên thông trong đồng quản lý”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm Nghiên cứu Tài...
Link download:
Tài liệu “Nâng cao nhận thức về Đồng quản lý cho các bên liên quan”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do...
Link download:
Tài liệu “Khung pháp lý và chính sách hỗ trợ cho thực hiện đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “...
Link download:
Tài liệu “Các khai niệm cơ bản về Đồng quản lý nghề cá”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm...
Link download:
Tài liệu “Danh mục các loài cá quý hiếm trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An”  này là một sản phẩm của Dự án “Sử dụng tri thức địa...
Link download:
Cuốn "Sổ tay hướng dẫn thu gom và xử lý rác hộ gia đình" này là một ấn phẩn của dự án Xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ và khai thác tài nguyên...
Link download:
Tài liệu “Kiến thức bản địa trong bảo tồn và phát triển các loài thủy sản quý hiếm ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen” này là một sản phẩm của Dự án “Sử dụng tri thức địa phương để giám sát...
Link download:
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: lap.recerd@gmail.com
 
Link download:

Pages