Publications

Ngày 20 tháng 4 năm 2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Pháp lệnh Dân chủ cơ sở)....
Link download:
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: lap.recerd@gmail.com
 
Link download:
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: lap.recerd@gmail.com
 
Link download:
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: lap.recerd@gmail.com
 
Link download: