BÁO CÁO TƯ VẤN: Xây dựng bản đồ số phân chia ranh giới vùng nước biển ven bờ cho các xã ven biển tỉnh Nghệ An