SỔ TAY HỎI ĐÁP : Quy phạm thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP)