Tin tức Recerd

 
Thực trạng: trong mô hình lúa tôm thuộc vùng dự án Graisea 2.0, cây lúa đã được đầu tư bài bản, chứng nhận hữu cơ, có đầu ra tiêu thụ ổn đinh, tuy nhiên...

Pages